Materiaalspecificatie Glas

3.1 Beoordelingseenheid glas

De beoordelingseenheid van de kwaliteit van de materiaalsoort glas en/of de fracties van dat materiaal is per lading/vracht. 

3.2 Materiaalspecifieke kwaliteitseisen glas

Er gelden voor een beoordelingseenheid van de materiaalsoort glas - in aanvulling op de algemene kwaliteitseisen zoals opgenomen in deze bijlage - de onderstaande materiaalspecifieke kwaliteitseisen: 

 • Op zowel het meetpunt inzameling als het meetpunt recycling bestaat het materiaal uit verpakkingen van de materiaalsoort glas als bedoeld in het Besluit Verpakkingen.
 • Meetpunt inzameling: geen eisen.
 • Meetpunt recycling: de in de branche gehanteerde specificaties bij de acceptatie door de glasrecycler.

3.3 Fractiespecifieke kwaliteitseisen glas  

Onderstaande fractiespecifieke kwaliteitseisen gelden enkel voor verpakkingen afkomstig van Nederlandse huishoudens en - bedrijven.

1. Fractie bont glas 

Om te kunnen spreken van een fractie bont glas dient de samenstelling van een beoordelingseenheid van het materiaal op het meetpunt recycling te voldoen aan de navolgende kwaliteitseisen: 

 • algemene kwaliteitseisen: de algemene kwaliteitseisen gelden voor alle materiaalsoorten en fracties. Indien voor een bepaalde materiaalsoort of fractie door een gemeente of een afvalbedrijf opgave wordt gedaan, dient het materiaal waar de opgave betrekking op heeft op het desbetreffende meetpunt te voldoen aan het bepaalde in de paragraaf over de algemene kwaliteitseisen. De achtergrond hiervan is dat het materiaal waar de opgave betrekking op heeft geschikt moet zijn om te worden meegenomen in de monitoringsrapportage en de verslaglegging aan het ministerie uit hoofde van het Besluit.
 • de specifieke kwaliteitseisen (paragraaf 3.2) die op het meetpunt recycling zijn voorgeschreven,
 • het aandeel productvreemde vervuiling in het materiaal bedraagt maximaal 2,5 gewicht-%,
 • de verdichtingsgraad van het materiaal voldoet aan de acceptatie-eisen voor een ongestoorde sortering van het afvalbedrijf en/of de glasrecycler en is niet groter dan 650 kg/m3, tenzij afzonderlijk geïnspecteerd, en,
 • het materiaal dient vrij te zijn van de volgende verontreinigingen die veiligheidsrisico’s in de keten van inzameling tot en met recycling opleveren:
  • injectienaalden;     
  • chemisch afval (KCA);     
  • gevaarlijk afval (KGA);     
  • recipiënten van chemische producten;     
  • medicinaal glas;     
  • ziekenhuisafval bevattende organische resten en/of vloeistoffen.

 

2. Fractie kleurgescheiden glas

Om te kunnen spreken van een fractie kleurgescheiden glas dient de samenstelling van een beoordelingseenheid van het materiaal op het meetpunt recycling te voldoen aan de navolgende kwaliteitseisen: 

A. de eisen die hiervoor aan een fractie bont glas zijn gesteld (zie paragraaf 3.3 onder nr. 1), en,

B. het aandeel van gekleurd glas in de beoordelingseenheid dient, om in aanmerking te komen voor een kwalificatie “kleurgescheiden”:

 • 95% of meer te bedragen voor wit glas    
 • 90% of meer te bedragen voor groen glas    
 • 75% of meer te bedragen voor bruin glas

3.4 Nadere toelichting en definities glas 

Het begrip vervuiling zoals opgenomen in de algemene en de specifieke kwaliteitseisen voor de materiaalsoort glas moet worden uitgelegd zoals in deze paragraaf 3.4 bepaald. 

Vervuiling 

Gemeenten en afvalbedrijven streven ernaar de productvreemde vervuiling van het gescheiden ingezamelde en aangeboden verpakkingsglas zo laag mogelijk te laten zijn en te voldoen aan de verdichtingsgraad. Voor de gemeente gelden de voorwaarden zoals overeengekomen in het contract met de glasrecycler. 

Producteigen (glasgebonden) vervuiling: 

Al het materiaal, niet zijnde glas, dat tijdens het productieproces van de verpakking of van het verpakte product op of aan het glas wordt aangebracht of dat wezenlijk onderdeel uitmaakt van de verpakking zoals bijvoorbeeld: etiketten, wikkels, capsules, seals, doppen, deksels, kurken en andere afsluitingen van papier, kunststof en metaal en voedselrestanten. 

Productvreemde (niet-glasgebonden) vervuiling 

Al het materiaal, niet zijnde verpakkingsglas en niet behorend tot de glasgebonden vervuiling zoals bijvoorbeeld: 

 • Alle objecten, niet zijnde etiketten of afsluitingen, bestaande uit bijvoorbeeld:
  • Aardewerk, keramiek, porselein, steen(soorten),
  • beton;    
  • Metaal (ferro en non-ferro);     
  • Papier en karton;    
  • Kunststof;    
  • Hout;    
  • Textiel en leder;   
  • Etc..

 

 • Niet-verpakkingsglas zoals bijvoorbeeld:
  • Vlakglas (ruitenglas);     
  • Draadglas;    
  • Autoruiten;     
  • Spiegels;    
  • Lampenglas (gloeilampen, TL-buizen, e.d.);     
  • Borosilicaatglas (hardglas, pyrex, ovenschalen);    
  • Laboratoriumglas;   
  • (Lood)kristalglas (o.a. kristallen tafelglas);    
  • Technisch glas (beeldbuizen);    
  • Kwartsglas;     
  • Opaalglas;     
  • Met keramische verf gedecoreerd glas     
  • Etc..

 

 • Gevaarlijk en klein chemisch afval zoals bijvoorbeeld:
  • Glas met restanten medicijnen (ziekenhuis- en farmaceutisch glas);
  • Glas met restanten (foto)chemicaliën;     
  • Glas met restanten nagellak;    
  • Etc...

 

 • Organisch materiaal niet zijnde voedselrestanten.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang