Privacyverklaring Inschrijvingsloket Bronscheiding

1. Algemeen

Stichting Verpact (hierna ook: “Verpact” of “wij”) biedt de organisatie deelname aan in een systeem voor de inname van de afvalstromen die afkomstig zijn van ontdoening (weggooien) in het kader van de reguliere activiteiten of bedrijfsvoering van de organisatie (bezoekers, medewerkers en/of gebruikers).

Verpact verwerkt, in het kader van haar dienstverlening aangaande de inname van deze specifieke afvalstromen, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”). Op die verwerking is onderhavige Privacyverklaring van toepassing waarbij wij onder meer toelichten welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe wij deze beveiligen. 

2. Identiteit en contact

Verpact
Overgoo 13 
2266 JZ Leidschendam
E: info@afvalgoedgeregeld.nl  

3.  Persoonsgegevens die wij verwerken en doeleinden

Wij zullen de persoonsgegevens die bij de aanmelding voor deelname aan het door Verpact opgezette innamesysteem worden opgegeven, verwerken. Hieronder lichten we dat nader toe.

Aanmelding
Bij deelname aan het innamesysteem, dient u via de online portal de navolgende persoonsgegevens in te vullen:

i)           NAW-gegevens, al dan niet zakelijke adresgegevens;
ii)          Contactpersoon, inclusief naam, functie en contactgegevens zoals (zakelijk) telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

Verpact verwerkt de opgegeven persoonsgegevens in het kader van de voorbereiding of uitvoering van haar dienstverlening. 

Wanneer u zich heeft aangemeld voor de inname, houden wij u op de hoogte van de aanmelding en/of relevante ontwikkelingen in verband met het innamesysteem. 

4.  Persoonsgegevens die wij delen met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens nimmer aan derden. In beginsel worden uw persoonsgegevens ook niet gedeeld met derden, behoudens in de navolgende gevallen:

i)           Externe inzamelaars die zorgdragen voor het afvoeren en transporteren van de afvalsoorten;
ii)          Externe partners/bedrijven die wij inschakelen ten behoeve van onze (online) dienstverlening, bijvoorbeeld onze IT-leveranciers;
iii)        (overheids)instanties of partijen aan wie wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken;
iv)         In het kader van een voorgenomen fusie of overname waar Verpact bij is betrokken, uitsluitend voor zover het delen van (een deel van) de persoonsgegevens in dat verband noodzakelijk is en met inachtneming van voldoende waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Waar noodzakelijk hebben wij in verwerkersovereenkomsten afspraken met verwerkers gemaakt rondom zorgvuldige omgang en beveiliging van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen of landen buiten de EER noodzakelijk zijn, dan zullen wij daarvoor de wettelijke vereisten in acht nemen. 

5.  Beveiliging en bewaring van de persoonsgegeven

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang of misbruik. 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, dan wel in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. U heeft te allen tijde het recht om ons eerder om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.

6.  Uw rechten

U heeft het recht om inzage, wijziging, aanvulling, verwijdering of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Verder kunt u een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. U heeft verder het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken. 

Het uitvoeren van een verzoek - of het intrekken van toestemming als bedoeld in de vorige alinea kan consequenties hebben voor de wijze waarop de dienstverlening door of namens Verpact en/of door Verpact ingeschakelde derden wordt uitgevoerd. Die consequenties kunnen inhouden dat die dienstverlening en/of de deelname aan het innamesysteem geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt. 
U kunt eventuele verzoeken of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens aan ons richten via de in deze Privacyverklaring vermelde contactgegevens. Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de toepasselijke termijnen reageren. Volledigheidshalve wijzen wij u er tevens op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

7. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

8. Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Maart 2022

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact