Afval Goed Geregeld | Veelgestelde vragen

Bekijk hier onder het overzicht met veelgestelde vragen. U kunt op de buttons hieronder klikken om direct naar de betreffende categorie te gaan.

Loket

U kent de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons waarschijnlijk al van thuis. Stichting Afvalfonds Verpakkingen is de organisatie in Nederland die deze inzameling van huishoudens (via de gemeenten) organiseert en financiert, namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Met ingang van 2023 wijzigt de wet en gaat het Afvalfonds ook de gescheiden inzameling van consumentenverpakkingen buitenshuis organiseren, die bijv. op scholen, bij winkels en op kantoren worden weggegooid. 

Het recyclebare verpakkingsafval van bedrijven bestaat vijf categorieën. Dit inschrijfloket is niet bedoeld niet voor al deze categorieën. De onderstaande lijst geeft aan voor welke categorieën het loket wel en welke niet bedoeld is:

plastic-verpakkingen-nl.jpg Plastic verpakkingen
drankenkartons-nl.jpg Drankenkartons
glazen-flesjes-nl.jpg Glazen flesjes
kartonnen-verpakkingen-1.jpg Kartonnen verpakkingen*
blikjes-nl.jpg Blikjes*

 

* De recycling van kartonnen verpakkingen en blikjes verloopt al goed. Kartonnen verpakkingen gaan mee met het gescheiden oud papier en worden goed gerecycled. Voor blikjes geldt vanaf 2023 een statiegeldsysteem waardoor ook deze stroom goed gerecycled wordt. Bovendien worden andere metalen verpakkingen met magneten gescheiden uit het restafval en vervolgens gerecycled.

De plastic verpakkingen, drinkpakken en glazen verpakkingen uit het bedrijfsafval worden op dit moment nog onvoldoende gerecycled. Het Afvalfonds biedt voor deze drie verpakkingen van o.a. scholen, kantoren en winkels een kosteloos inzamelsysteem aan.

Alle organisaties in Nederland met gescheiden verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval (bestaande uit consumentenverpakkingen), komen in aanmerking voor kosteloze gescheiden inzameling. Het gaat om locaties als scholen, horeca, kantoren, winkels, zorginstellingen, cultuur, recreatie, sport, verenigingen etc. Het gaat dus niet om grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal dat vrijkomt binnen uw productieproces, waarvoor u al voorzieningen heeft getroffen met uw inzamelaar. Maar wel om consumentenverpakkingen in bijvoorbeeld bedrijfsrestaurant of kantoor, van bijvoorbeeld leerlingen, gasten, werknemers of recreanten.

Van 30 maart tot 18 mei was het mogelijk om in te schrijven. Inschrijvingen na deze datum kunnen helaas voor instroom vanaf 2023 niet meer worden meegenomen. Voor een latere instroom gaat het loket weer open. Wanneer dit zal zijn, is nog niet bekend.

De minimale aangeboden hoeveelheid per week is 240 liter voor PD en/of 240 liter voor glas. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, vaak ook ‘kliko’ genoemd.

Doet u momenteel nog niet aan afvalscheiding maar wilt u daar wel mee beginnen? Meld u dan ook aan via het loket. We nemen dan in een later stadium contact met u op om afspraken daarover te maken. 

In dit geval kunt u zich niet inschrijven. Maar ook als u niet aan bronscheiding doet, hoeven de verpakkingen niet verloren te gaan. We maken met ingang van 2023 afspraken over de nascheiding van bedrijfsmatig restafval. In zo’n geval gaat het afval door een nascheidinginstallatie die ervoor zorgt dat de verpakkingen toch nog uit het afval worden gehaald. Zo kunt u toch een bijdrage leveren aan de recycling van verpakkingen.

Het Afvalfonds Verpakkingen faciliteert met ingang van 2023 ook nascheiding van bedrijfsmatig restafval. Dit betekent niet dat verwerking van uw restafval gratis wordt. Restafval bestaat immers uit veel meer dan alleen verpakkingen en niet alles kan worden nagescheiden.

Verpakkingen

Plastic verpakkingen, drankenkartons en glas.
Het gaat over verpakkingen die door medewerkers, leerlingen, gasten of bezoekers worden weggegooid: drinkpakjes, plastic snoeppapiertjes, plastic flesjes (zonder statiegeld), chips-, liga- en snoepzakjes, glazen verpakkingen, etc.

Een consumentenverpakking is een verpakking, welke de consument in handen krijgt bij het kopen van het product.

Oud papier/karton
De gescheiden inzameling van en recycling van papieren en kartonnen verpakkingen verloopt al goed en daar gaan we vooralsnog geen aanvullende voorzieningen voor treffen. 

Metaal
Na de invoering van statiegeld op drankblikjes is de hoeveelheid consumentenverpakkingen die vrijkomt bij scholen en bedrijven naar verwachting beperkt. Metaal wordt bovendien teruggewonnen uit het restafval en gerecycled.  Daarom treffen we er geen aparte voorziening voor.

Alle argumenten voor en tegen zijn opgenomen in de bijgesloten argumentenkaart (download).
Voor scholen geldt heel duidelijk het educatieve karakter. Bij afvalscheiding laat je kinderen de waarde van afval zien en leer je ze te scheiden. Ook maak je ze ervan bewust hoeveel verpakkingen ze dagelijks gebruiken. Grote voordeel van de inzameling met het restafval is dat u geen extra bak voor het PD nodig hebt. Zeker als u op meerdere plaatsen bakken hebt staan kan dit een groot voordeel zijn en ruimte, extra handeling en ophalen besparen. 

Het Afvalfonds kent geen voorkeur tussen bron- of nascheiding. Het zijn wat ons betreft twee gelijkwaardige systemen. Er wordt vaak gedacht dat bij nascheiding alles bij elkaar wordt gegooid, maar eigenlijk is dat niet het geval. Ook bij nascheiding scheidt u papier, glas en gft zoveel mogelijk van het restafval. De enige stroom die eigenlijk in het restafval opgaat is de PMD stroom. 

Daar waar bij bronscheiding de consument de keuzes maakt over wat zij brongescheiden aanlevert, doet bij nascheiding de nascheidingsinstallatie dat. In de nascheidingsinstallatie wordt uit het restafval het PMD gescheiden, waarna dit -eigenlijk gelijk aan bronscheiding- wordt gesorteerd in verschillende fracties.  Met de ontwikkeling van de techniek zijn nascheidingsinstallaties heel goed in staat om de doelstromen te scheiden van het echte restafval. 

 

Inschrijving

In principe hebben alle scholen een KvK-nummer. Het kan zijn dat uw school onder een stichting valt, in dat geval kunt u het KvK-nummer gebruiken van de stichting. U kunt dit nummer vinden via https://www.kvk.nl/informatiebank/kvk-nummer-alles-wat-je-moet-weten/.

Uw huidige inzamelaar kan uw deelname aan het initiatief Afval Goed Geregeld niet garanderen. Dit betekent dat u geen garantie hebt ook de kosteloze inzameling van uw PD en/of glas. Als u zich inschrijft op onze website https://afvalgoedgeregeld.nl/aanmelden heeft u wel garantie op het kosteloze inzamelsysteem, mits u voldoet aan de eisen.

U ontvangt direct na aanmelding een bevestiging dat uw aanmelding is ontvangen. Vervolgens gaan we uw aanmelding verwerken en beoordelen we of u voor deelname in aanmerking komt. In de periode na de sluiting van het loket neemt Nedvang B.V. contact met u op. We zijn van plan om iedereen uiterlijk in oktober duidelijkheid te verschaffen over de situatie per 1-1-2023.

Als u zich in wil schrijven, vragen we u om een aantal gegevens zoals bedrijfsgegevens, ophaallocaties en informatie over de huidige afvalstromen. Wij gebruiken de gegevens van alle inschrijvingen om contracten af te sluiten met inzamelbedrijven die de inzameling verzorgen.

Het kan zijn dat de bevestiging in uw ongewenste mail/spam folder terecht is gekomen. 
Zo niet, dan is er wellicht iets misgegaan met uw inschrijving. Neem contact op met de helpdesk via het contactformulier. Dan zoeken we naar de oorzaak en helpen we u verder. 

Voor een latere instroom gaat het loket weer open. Wanneer dit zal zijn, is nog niet bekend.

Na de inschrijfperiode bundelen we de inschrijvingen en maken we een inschatting van de potentiële hoeveelheid. Dit wordt de basis om contracten met afvalinzamelaars af te sluiten. Elk jaar vindt een nieuwe ronde plaats.

Ja, dit kan hier.

Zolang het loket geopend is, is het nog mogelijk om uw inschrijving aan te passen. Dit door middel van de inlogmogelijkheid op deze website.

Jazeker, dit kan door middel van het inloggen met uw eigen gegevens. 

Financieel

Nee, de inzameling is voor u kosteloos. Vanaf 1 januari 2023 zorgen we er dan voor dat uw PD en/of glas kosteloos wordt opgehaald. Ook de recycling van die verpakkingen neemt het Afvalfonds  helemaal voor haar rekening. Let op, er zijn wel kwaliteitseisen verbonden aan het verpakkingsafval dat u kunt aanbieden.

Inzamelen

Vanaf 1 januari 2023. 

Alleen gescheiden afvalstromen die van goede kwaliteit zijn worden opgehaald. Er mag dus niets inzitten wat bij het restafval of bij andere afvalstromen thuishoort omdat het materiaal anders niet gerecycled kan worden. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap-, of schenkleeg zijn en geen ander afval. Bij glas is dit ook het geval. 

Hier kunnen we helaas nu nog geen antwoord op geven. Of, en zo ja op welke wijze, eventueel bestaande inzamelmiddelen (bakken voor brondscheiding) ter beschikking komen, is nog afhankelijk van de (omvang) van de inschrijvingen en de daaropvolgende gesprekken en afspraken met de marktpartijen/inzamelaars. U wordt hierover tijdig in 2022 bericht.

Voorwaarden

De deelname is voor een jaar en wordt telkens automatisch met een periode van een jaar verlengd. U kunt de deelname beëindigen met inachtneming van een opzegperiode van zes maanden. Nedvang kan de deelname beëindigen, bijvoorbeeld bij oneigenlijk gebruik, wijzigingen van de wet, of indien u in strijd handelt met de voorwaarden. 

Ja, telkens met een periode van een jaar, tenzij u of Nedvang de deelname opzegt. 

Nadat uw inschrijving door Nedvang is beoordeeld wordt u gevraagd uw deelname te bevestigen. Tot het moment van bevestiging kunt u zich nog terugtrekken. 

Overige vragen

Het hele concept van inzameling verpakkingen buitenshuis is nieuw, dus we snappen het als je nog vragen hebt. Wilt u contact met ons opnemen? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels. Zo zorgen we er met elkaar voor dat nog meer verpakkingsafval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen. Meer informatie over het Afvalfonds op www.afvalfondsverpakkingen.nl.

Nedvang is een uitvoeringsorganisatie van het Afvalfonds Verpakkingen. Zij registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Met de focus op kwaliteit, kwantiteit en rendement. Meer informatie over Nedvang op www.nedvang.nl.

Er zijn diverse sites waar je meer informatie vindt over het scheiden van afval. Een goede start is de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het bij het loket alleen gaat om plastic, drinkpakken en glas.

Voor scholen zijn er speciale lespakketten waarin we meer vertellen over het scheiden van afval op www.aandeslagmetafval.nl.

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang