Inzamelvoorwaarden Verpact- Afval Goed Geregeld

Artikel 1.         Algemeen

Deze Inzamelvoorwaarden (Inzamelvoorwaarden) zijn van toepassing op de deelname (Deelname) van een organisatie (Organisatie) aan het door Verpact opgezette en in stand gehouden gescheiden innamesysteem (Innamesysteem) van specifieke Afvalstromen en op alle afspraken die in verband daarmee tussen Verpact, Organisatie en/of door Verpact ingeschakelde derden worden gemaakt. 

Artikel 2.         Definities

Alle begrippen zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze Inzamelvoorwaarden hebben de betekenis die daaraan in Bijlage 1 bij deze Inzamelvoorwaarden is toegekend, ongeacht of die begrippen in deze Leveringsvoorwaarden met of zonder hoofdletter zijn geschreven.

Artikel 3.         Afvalstromen

1.                   Het Innamesysteem is uitsluitend gericht op inzameling van afvalstromen (Afvalstromen) die (i) afkomstig zijn van ontdoening (weggooien) in het kader van de reguliere activiteiten of bedrijfsvoering van de Organisatie (bezoekers, medewerkers en/of gebruikers) en (ii) niet vanwege commerciële afvalinzameling beschikbaar zijn gekomen.

2.                   De specificaties (Specificaties) van de Afvalstromen zijn te vinden via de volgende links:  https://afvalgoedgeregeld.nl/materiaalspecificatie-pd;  https://afvalgoedgeregeld.nl/materiaalspecificatie-glas.  

3.                   Verpact is gerechtigd de Specificaties te wijzigen dan wel een specificatie toe te voegen, welke wijzigingen dan wel toevoegingen kwalificeren als een wijziging als bedoeld in Artikel 11 lid 1 van de Inzamelvoorwaarden.

4.                     De Afvalstromen zullen – met inachtneming van het bepaalde in Artikel 5 - door of namens Verpact om niet (derhalve kosteloos) worden opgehaald.

Artikel 4.         Aanmelding

1.                   Een organisatie kan deelnemen aan het Innamesysteem door zich aan te melden (Aanmelding) door middel van de daartoe door Verpact beschikbaar gestelde digitale portal onder verstrekking van de bij de Aanmelding verzochte informatie. Een Organisatie geeft bij de Aanmelding aan op welke Afvalstromen de Aanmelding betrekking heeft.

2.                   Na de Aanmelding beoordeelt Verpact – aan de hand van de door de Organisatie verstrekte informatie - of de Organisatie wordt toegelaten tot Deelname. De Organisatie staat er voor in dat de informatie juist en volledig via de digitale portal is opgegeven. Indien Verpact oordeelt dat de Organisatie kan deelnemen aan het Innamesysteem stelt Verpact de Organisatie daarvan op de hoogte. 

3.                   Verpact draagt zorg voor de contractering van derden voor i) het afvoeren en transporteren van de Afvalstromen bij een Organisatie (Inzamelaar) en ii) de verdere be- en/of verwerking van de Afvalstromen conform wet- en regelgeving. 

4.                   Door of namens Verpact worden aan de Organisatie de contactgegevens van de Inzamelaar verstrekt, evenals de aanvangsdatum van het inzamelen van de Afvalstromen en het soort inzamelmiddel dat zal worden gebruikt. 

Artikel 5.         Voorwaarden bij afhaal 

1.                   De Organisatie zal de Afvalstromen beschikbaar stellen op de door Verpact voorgeschreven wijze en met gebruik van het door of namens Verpact voorgeschreven inzamelmiddel (Inzamelmiddel). Indien containers en/of bakken als Inzamelmiddel door of namens Verpact worden voorgeschreven, zullen de bakken en/of containers aan de Organisatie beschikbaar worden gesteld. Andere inzamelmiddelen zoals inzamelzakken komen voor eigen rekening van de Organisatie. De Organisatie dient zorgvuldig met het Inzamelmiddel om te gaan en zich daarbij te houden aan de door de Verpact en/of de Inzamelaar verstrekte gebruiksvoorschriften. Eventuele schade en/of kosten in verband met onoordeelkundig gebruik van het Inzamelmiddel of gebruik van het Inzamelmiddel in strijd met die gebruiksvoorschriften kunnen bij de Organisatie in rekening worden gebracht.

2.                   De ingezamelde Afvalstromen worden door of namens Verpact bij de afhaal door de Inzamelaar beoordeeld en geaccepteerd (Acceptatie) indien en voor zover de Afvalstromen voldoen aan de acceptatievoorwaarden (Acceptatievoorwaarden). De inzameling is voor de Organisatie kosteloos – indien de Afvalstroom voldoet aan de Acceptatievoorwaarden. De Acceptatievoorwaarden luiden als volgt:

                   a.       de Afvalstroom wordt conform de Inzamelvoorwaarden door de Organisatie aangeboden aan de Inzamelaar op de door de Inzamelaar bepaalde plaats op de locatie in het beschikbaar gestelde Inzamelmiddel. Bij gebreke van een door de Inzamelaar kenbaar gemaakte plaats op de locatie geldt de plaats waar de Organisatie normaalgesproken het restafval ter inzameling aanbiedt; 

                   b.       de dag en het tijdstip waarop de Afvalstromen worden aangeboden is conform het door of namens Verpact opgestelde ophaalschema (het Ophaalschema);

                   c.        de Afvalstromen in het Inzamelmiddel dienen te allen tijde te voldoen aan de Specificaties; en,

                   d.       het Inzamelmiddel bevat ten minste 240 liter van een Afvalstroom.

3.                   De Inzamelaar controleert bij het ophalen visueel of de Afvalstromen voldoen aan de Acceptatievoorwaarden. In het geval de Afvalstromen niet voldoen aan de Acceptatievoorwaarden worden de Afvalstromen niet-geaccepteerd (Niet-Acceptatie of Niet-Geaccepteerd) en maakt de Inzamelaar foto’s als bewijsmateriaal van de Niet-Acceptatie. Bij Niet-Acceptatie geldt het volgende:

                   a.     de Inzamelaar kan de Niet-Geaccepteerde Afvalstromen meenemen en afvoeren – hetgeen uitdrukkelijk niet betekent dat sprake is van Acceptatie van de betreffende Afvalstromen –  waarbij de kosten van het ophalen en afvoeren van de Afvalstromen en/of Inzamelmiddelen en het (doen)verwerken van de Niet-Geaccepteerde Afvalstromen (bijvoorbeeld als restafval) voor rekening van de Organisatie komen; of

                   b.    de Inzamelaar neemt de Niet-Geaccepteerde Afvalstromen niet mee en de Organisatie draagt zelf – voor eigen rekening en risico – zorg voor de afvoer van de Niet-Geaccepteerde Afvalstromen. 

4.                   In geen geval draagt de Inzamelaar of Verpact risico voor Niet-Geaccepteerde Afvalstromen, ongeacht of deze wel of niet door de Inzamelaar zijn afgevoerd.

5.                   De Inzamelaar of Verpact heeft het recht om de (meer)kosten als bedoel in Artikel 5 lid 3 onder a. of overige (meer)kosten in het geval van Niet-Acceptatie bij de Organisatie in rekening te brengen. In geval van verschil van inzicht over de hoogte van voornoemde meerkosten tussen de Organisatie en de Inzamelaar kan de Organisatie schriftelijk per email en voorzien van een onderbouwing Verpact om een nadere beoordeling van de door de Inzamelaar in rekening gebrachte kosten vragen. In geval Verpact de desbetreffende door de Inzamelaar in rekening gebrachte meerkosten:

                   a.      als redelijk beoordeelt, is de Organisatie gehouden de kosten te voldoen; en,

                   b.      als niet redelijk beoordeelt is de Organisatie gehouden om slechts dat gedeelte van de kosten te voldoen dat Verpact als redelijk beoordeelt.   

6.                     Verpact is gerechtigd om de (meer)kosten in verband met het niet voldoen aan het bepaalde in de Acceptatievoorwaarden te schatten of vast te stellen op basis van daadwerkelijke kosten. Voorts is Verpact gerechtigd om ten aanzien van dergelijke (meer)kosten vaste bedragen te hanteren, bijvoorbeeld door middel van een ten aanzien van het Innamesysteem landelijk geldend reglement met specifieke tarieven en bedragen. 

7.                     In geval van Niet-Acceptatie door de Inzamelaar heeft Verpact het recht om – mede indachtig de aard en omvang van de ongeschiktheid van het aangeboden materiaal en/of de wijze van aanbieden en de mate waarin reeds eerder door de Organisatie niet is voldaan aan de Inzamelvoorwaarden – de Organisatie een waarschuwing te geven, en/of de Deelname van de Organisatie voor een of meer Afvalstromen op te schorten en/of te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10 lid 4.

Artikel 6.         Opslag, hoeveelheid, afvoer en transport

1.                   De Organisatie draagt zorg voor voldoende opslagcapaciteit en is verantwoordelijk voor de inname en opslag van de ingenomen Afvalstromen conform wet- en regelgeving tot aan de inzameling daarvan door of namens Verpact . Zodra de Afvalstromen zijn ingeladen in het voertuig van de Inzamelaar komt het voor rekening en risico van de Inzamelaar.

2.                   De door de Organisatie ingezamelde en aan de Inzamelaar ter beschikking te stellen hoeveelheid van elke Afvalstroom bedraagt gemiddeld tenminste een zodanige hoeveelheid dat het bedrijfseconomisch en vanuit milieuperspectief redelijkerwijs verantwoord is om de Deelname te continueren.

3.                   Verpact draagt na acceptatie door de Inzamelaar zorg voor de inname, transport en verdere be- en/of verwerking van de door de Organisatie ingezamelde Afvalstromen.

4.                   De Afvalstromen worden conform het Ophaalschema door de Inzamelaar op de locatie van de Organisatie ingezameld en afgevoerd. Het Ophaalschema kan tussentijds worden gewijzigd. 

5.                   De Organisatie draagt er zorg voor dat op het in het Ophaalschema opgenomen inzamelmoment de desbetreffende bij de Organisatie beschikbare Afvalstromen aan de Inzamelaar worden aangeboden. 

Artikel 7.         Aanvulling Afvalstromen

1.                   Verpact is gerechtigd om - door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Organisatie - andere Afvalstromen die bij de Organisatie vrijkomen onderdeel te maken van de Deelname. In dat geval zal de Organisatie de desbetreffende Afvalstromen eveneens aanbieden onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Inzamelvoorwaarden en zal Verpact de desbetreffende Afvalstromen (doen) ophalen. 

Artikel 8.         Administratie

1.                   Verpact  is gerechtigd om aan de Organisatie voor te schrijven dat gegevensuitwisseling plaats zal vinden door middel van een specifieke app of geautomatiseerde toepassing. In dat geval zal de Organisatie de door de Organisatie aan Verpact te verstrekken gegevens met betrekking tot de Deelname invoeren in de app of geautomatiseerde toepassing. 

Artikel 9.  Aansprakelijkheid

1.                   De Organisatie zal haar verplichtingen uit hoofde van deze Inzamelvoorwaarden op een goede en zorgvuldige wijze uitvoeren, onder meer met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.                   Verpact is jegens de Organisatie noch jegens derden aansprakelijk voor vorderingen van derden in verband met de Deelname door de Organisatie. De Organisatie vrijwaart Verpact tegen alle aanspraken van derden in dat verband, waaronder in ieder geval begrepen de schade en kosten die Verpact lijdt of maakt in verband met niet nakoming van het bepaalde in de Inzamelvoorwaarden door de Organisatie. 

3.                   De aansprakelijkheid van Verpact onder deze Inzamelvoorwaarden is behoudens opzet en/of grove schuld beperkt tot directe schade en zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat door de schadeverzekeraar van Verpact wordt uitgekeerd. Indien de schadeverzekeraar niet tot uitkering van enig schadebedrag overgaat is de aansprakelijkheid van Verpact gemaximeerd op een bedrag van EUR 2.500,- per gebeurtenis en per jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

                   a.      redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade;

                   b.      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.

Onder directe schade wordt expliciet niet verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers en/of leveranciers van de Organisatie.

4.                   De Organisatie zal zich genoegzaam en adequaat verzekerd houden tegen contractuele of wettelijke schade en/of aansprakelijkheden in verband met de Deelname. 

Artikel 10.            Looptijd en beëindiging

1.                     De Deelname vangt aan op de door Verpact aangegeven begindatum en heeft een looptijd van een jaar (Looptijd), waarna – behoudens tijdige opzegging als genoemd onder lid 2 en lid 3 van dit Artikel 10 – de Looptijd telkens automatisch met een periode van een jaar wordt verlengd. 

2.                     Verpact is gerechtigd de Deelname op elk moment tussentijds met een opzegtermijn van één maand op te zeggen zonder tot enigerlei vergoeding van eventuele schade en/of kosten gehouden te zijn.

3.                     De Organisatie is gerechtigd om de Deelname schriftelijk tussentijds tegen het einde van de Looptijd op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van zes maanden zonder tot enigerlei vergoeding van eventuele schade en/of kosten gehouden te zijn.

4.                     In geval van een tekortschieten van de Organisatie in de nakoming van de Deelname en het bepaalde in de Inzamelvoorwaarden is Verpact  gerechtigd om de Inzamelvoorwaarden per direct (tussentijds) te ontbinden. In het voorgaande geval is Verpact  aan Organisatie geen vergoeding verschuldigd van enige schade en/of kosten in verband met de ontbinding. 

Artikel 11.            Overig

1.                   De Inzamelvoorwaarden kunnen door Verpact vang te allen tijde eenzijdig worden aangepast en/of gewijzigd. Verpact zal de Organisatie een redelijke mogelijkheid bieden om van de gewijzigde Inzamelvoorwaarden kennis te nemen. Van een dergelijke redelijke mogelijkheid is in ieder geval sprake doordat de Inzamelvoorwaarden beschikbaar zijn gesteld door middel van publicatie op de website: https://www.afvalgoedgeregeld.nl. Gewijzigde Inzamelvoorwaarden zullen binnen een redelijke termijn in werking treden, waarbij een termijn van een maand na voornoemde publicatie in ieder geval als redelijk wordt beschouwd.  

2.                   Afwijking van deze Inzamelvoorwaarden door de Organisatie kan uitsluitend met schriftelijke instemming van Verpact .

3.                   Daar waar de Inzamelaar op basis van deze Inzamelvoorwaarden bepaalde rechten heeft, heeft Verpact die rechten ook en is Verpact gerechtigd deze – nna een schriftelijke kennisgeving aan de Organisatie – uit te voeren en komen de betreffende rechten van de Inzamelaar alsdan te vervallen.

4.                     Verpact is te allen tijde gerechtigd om de Inzamelaar die de Afvalstromen bij de Organisatie inzamelt te wijzigen naar een andere Inzamelaar. 

5.                     De Organisatie is zich ervan bewust dat Verpact voor de uitvoering van het Innamesysteem afhankelijk is van derden. In het geval Verpact gedurende een bepaalde periode in redelijkheid i) geen Inzamelaar kan vinden om het Innamesysteem ten behoeve van een Organisatie te laten plaatsvinden en/of ii) het Innamesysteem niet of niet tijdig kan laten plaatsvinden ten gevolge van de handelswijze of het niet handelen van een of meerdere door Verpact gecontracteerde derden, dan is Verpact gerechtigd om gedurende die periode – zonder vergoeding van schade en/of kosten – haar verplichtingen uit hoofde van de Inzamelvoorwaarden op te schorten en zal Verpact zoveel als redelijkerwijs mogelijk er voor zorgdragen dat de inzameling van de Afvalstromen bij de betreffende Organisatie weer kan plaatsvinden. 

6.                     Een geschil over de totstandkoming, uitvoering en/of uitleg van de Inzamelvoorwaarden dient door de Organisatie schriftelijk aan Verpact kenbaar te worden gemaakt. 

7.                     Op deze Inzamelvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Inzamelvoorwaarden zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. 

BIJLAGE 1        Definities bij de Inzamelvoorwaarden

In deze Inzamelvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 

Aanmelding: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 4 lid 1 is toegekend;

Acceptatie: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 5 lid 2 is toegekend;

Acceptatievoorwaarden: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 5 lid 2 is toegekend;

Afvalstromen: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 3 lid 1 is toegekend;

Deelname: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Innamesysteem: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Inzamelaar: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 4 lid 3 is toegekend;

Inzamelmiddelen: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 5 lid 1 is toegekend;

Inzamelvoorwaarden: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Looptijd: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 10 lid 1 is toegekend;

Verpact : heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Niet-Acceptatie of Niet-Geaccepteerd: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 5 lid 3 is toegekend;

Ophaalschema: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 5 lid 2 onder b toegekend;

Organisatie: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Specificaties: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 3 lid 2 is toegekend;

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact