Inzamelvoorwaarden Nedvang

Artikel 1.         Algemeen

Deze Inzamelvoorwaarden (Inzamelvoorwaarden) zijn van toepassing op de deelname (Deelname) van een organisatie (Organisatie) aan het door Nedvang B.V. (Nedvang) opgezette en in stand gehouden gescheiden innamesysteem (Innamesysteem) van specifieke Afvalstromen en op alle afspraken die in verband daarmee tussen Nedvang, Organisatie en/of door Nedvang ingeschakelde derden worden gemaakt. 

Artikel 2.         Definities

Alle begrippen zoals opgenomen in Bijlage 1 bij deze Inzamelvoorwaarden hebben de betekenis die daaraan in Bijlage 1 bij deze Inzamelvoorwaarden is toegekend, ongeacht of die begrippen in deze Leveringsvoorwaarden met of zonder hoofdletter zijn geschreven.

Artikel 3.         Afvalstromen

1.                   Het Innamesysteem is uitsluitend gericht op inzameling van Afvalstromen die (i) afkomstig zijn van ontdoening (weggooien) in het kader van de reguliere activiteiten of bedrijfsvoering van de Organisatie (bezoekers, medewerkers en/of gebruikers) en (ii) niet vanwege commerciële afvalinzameling beschikbaar zijn gekomen.

2.                   De specificaties (Specificaties) van de Afvalstromen zijn te vinden via de volgende link: https://afvalgoedgeregeld.nl/materiaalspecificatie-pd

3.                   De Afvalstromen zullen door of namens Nedvang om niet (derhalve kosteloos) worden opgehaald.

Artikel 4.         Aanmelding

1.                   Een organisatie kan deelnemen aan het Innamesysteem door zich aan te melden (Aanmelding) door middel van de daartoe door Nedvang beschikbaar gestelde digitale portal onder verstrekking van de bij de Aanmelding verzochte informatie. Een organisatie geeft bij de Aanmelding aan op welke Afvalstromen de Aanmelding betrekking heeft.

2.                   Na de Aanmelding beoordeelt Nedvang – aan de hand van de door de Organisatie verstrekte informatie - of de Organisatie wordt toegelaten tot Deelname. De Organisatie staat er voor in dat de informatie juist en volledig via de digitale portal is opgegeven. Indien Nedvang oordeelt dat de Organisatie kan deelnemen aan het Innamesysteem stelt Nedvang de Organisatie daarvan op de hoogte. 

3.                   Nedvang draagt zorg voor de contractering van derden voor i) het afvoeren en transporteren van de Afvalsoorten bij een Organisatie (Inzamelaar) en ii) de verdere be- en/of verwerking van de Afvalsoorten conform wet- en regelgeving. 

4.                   Nedvang verstrekt aan de Organisatie de contactgegevens van de Inzamelaar, de aanvangsdatum van het inzamelen van de Afvalsoorten en het soort inzamelmiddel dat zal worden gebruikt. De inzamelmiddelen zullen door of namens Nedvang aan de Organisatie ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5.         Voorwaarden bij afhaal 

1.                   De Organisatie zal de Afvalsoorten beschikbaar stellen op de door Nedvang voorgeschreven wijze en met gebruik van de door Nedvang voorgeschreven inzamelmiddelen. Indien containers en/of bakken als Inzamelmiddelen worden voorgeschreven zal Nedvang die Inzamelmiddelen aan de Organisatie doen verstrekken. Andere Inzamelmiddelen – zoals inzamelzakken - komen voor eigen rekening van de Organisatie, tenzij Nedvang alsnog schriftelijk anders verklaart. De Organisatie zal zorgvuldig en op de met het oog op het gebruik passende wijze omgaan met door of namens Nedvang verstrekte Inzamelmiddelen. 

2.                   De door de Organisatie gescheiden in te zamelen en aan de Inzamelaar af te geven Afvalstromen dienen uitsluitend te bestaan uit de materialen die blijkens de Specificaties van de desbetreffende Afvalstroom zijn toegestaan. 

3.                   De ingezamelde Afvalstromen worden door of namens Nedvang bij de afhaal door de Inzamelaar geaccepteerd (Acceptatie) indien de Afvalstroom voldoet aan de volgende voorwaarden (Acceptatievoorwaarden):

a.     de Afvalstroom wordt conform de Inzamelvoorwaarden door de Organisatie aangeboden aan de Inzamelaar op de door de Inzamelaar bepaalde plaats op de locatie. Bij gebreke van een door de Inzamelaar kenbaar gemaakte plaats op de locatie geldt de plaats waar de Organisatie normaalgesproken het restafval ter inzameling aanbiedt; en

b.    het tijdstip waarop de Afvalstromen worden aangeboden is conform het door Nedvang opgestelde ophaalschema (het Ophaalschema).

4.                   De Inzamelaar controleert bij het ophalen visueel of de Afvalstromen voldoen aan de Acceptatievoorwaarden en maakt - bij niet-acceptatie - foto’s als bewijsmateriaal van de niet-acceptatie. 

5.                   In geval van niet-acceptatie heeft Nedvang het recht om – mede indachtig de aard en omvang van de ongeschiktheid van het aangeboden materiaal en/of de wijze van aanbieden – de Organisatie te waarschuwen, en/of de Deelname van de Organisatie voor een of meer Afvalstromen op te schorten en/of te beëindigen overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9 lid 4.

Artikel 6.         Opslag, hoeveelheid, afvoer en transport

1.                   De Organisatie draagt zorg voor voldoende opslagcapaciteit en is verantwoordelijk voor de inname en opslag van de ingenomen Afvalstromen conform wet- en regelgeving tot aan de inzameling daarvan door of namens Nedvang. Zodra de Afvalstromen zijn ingeladen in het voertuig van de Inzamelaar komt het voor rekening en risico van de Inzamelaar.

2.                   De door de Organisatie ingezamelde en aan de Inzamelaar ter beschikking te stellen hoeveelheid van elke Afvalstroom bedraagt gemiddeld tenminste een zodanige hoeveelheid dat het bedrijfseconomisch en vanuit milieuperspectief redelijkerwijs verantwoord is om de Deelname te continueren.

3.                   Nedvang draagt zorg voor de inname, transport en verdere be- en/of verwerking van de door de Organisatie ingezamelde Afvalstromen.

4.                   De Afvalstromen worden conform het Ophaalschema door de Inzamelaar op de locatie van de Organisatie ingezameld en afgevoerd. Nedvang heeft het recht om het Ophaalschema te wijzigen. 

5.                   De Organisatie draagt er zorg voor dat op het in het Ophaalschema opgenomen inzamelmoment de desbetreffende bij de Organisatie beschikbare Afvalstromen aan de Inzamelaar worden aangeboden. 

Artikel 7.         Aanvulling Afvalstromen

1.                   Nedvang is gerechtigd om - door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Organisatie - andere Afvalstromen die bij de Organisatie vrijkomen onderdeel te maken van de Deelname. In dat geval zal de Organisatie de desbetreffende Afvalstromen eveneens aanbieden onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze Inzamelvoorwaarden en zal Nedvang de desbetreffende Afvalstromen (doen) ophalen. 

Artikel 8.         Aansprakelijkheid

1.                   De Organisatie zal haar verplichtingen uit hoofde van deze Inzamelvoorwaarden op een goede en zorgvuldige wijze uitvoeren, onder meer met in achtneming van de dienaangaande toepasselijke wet- en regelgeving.

2.                   Nedvang is jegens de Organisatie noch jegens derden aansprakelijk voor vorderingen van derden in verband met de Deelname door de Organisatie. De Organisatie vrijwaart Nedvang tegen alle aanspraken van derden in dat verband, waaronder in ieder geval begrepen de schade en kosten die Nedvang in dat verband lijdt of maakt. 

3.                   De aansprakelijkheid van Nedvang onder deze Inzamelvoorwaarden is behoudens opzet en/of grove schuld beperkt tot directe schade en zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat door de schadeverzekeraar van Nedvang wordt uitgekeerd. Indien de schadeverzekeraar niet tot uitkering van enig schadebedrag overgaat is de aansprakelijkheid van Nedvang gemaximeerd op een bedrag van EUR 2.500,- per gebeurtenis en per jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a.     redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade;

b.     redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.

Onder directe schade wordt expliciet niet verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers en/of leveranciers van de Organisatie.

4.                   De Organisatie zal zich genoegzaam en adequaat verzekerd houden tegen contractuele of wettelijke schade en/of aansprakelijkheden in verband met de Deelname. 

Artikel 9.  Looptijd en beëindiging

1.                   De Deelname vangt aan op de door Nedvang aangegeven begindatum en heeft een looptijd van een jaar (Looptijd), waarna – behoudens tijdige opzegging als genoemd onder lid 2 en lid 3 van dit Artikel 9 – de Looptijd telkens automatisch met een periode van een jaar wordt verlengd. 

2.                   Nedvang is gerechtigd de Deelname op elk moment tussentijds met een opzegtermijn van één maand op te zeggen zonder tot enigerlei vergoeding van eventuele schade en/of kosten gehouden te zijn.

3.                   De Organisatie is gerechtigd om de Deelname schriftelijk tussentijds tegen het einde van de Looptijd op te zeggen met in achtneming van een opzegtermijn van zes maanden zonder tot enigerlei vergoeding van eventuele schade en/of kosten gehouden te zijn.

4.                   In geval van een tekortschieten van de Organisatie in de nakoming van de Deelname en het bepaalde in de Inzamelvoorwaarden is Nedvang gerechtigd om de Inzamelvoorwaarden per direct (tussentijds) te ontbinden. In het voorgaande geval is Nedvang aan Organisatie geen vergoeding verschuldigd van enige schade en/of kosten in verband met de ontbinding. 

Artikel 10.            Overig

1.                   Afwijking van deze Inzamelvoorwaarden Nedvang kan uitsluitend met schriftelijke instemming van Nedvang.

2.                   Een geschil over de totstandkoming, uitvoering en/of uitleg van de Inzamelvoorwaarden dient door de Organisatie schriftelijk aan Nedvang kenbaar te worden gemaakt. 

3.                   Op deze Inzamelvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Inzamelvoorwaarden zullen in eerste aanleg exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag. 

BIJLAGE 1        Definities bij de Inzamelvoorwaarden

In deze Inzamelvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: 

Aanmelding: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 4 lid 1 is toegekend;

Acceptatie: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 5 lid 3 is toegekend;

Acceptatievoorwaarden: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 5 lid 3 is toegekend;

Afvalstromen: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 3 lid 1 is toegekend;

 Deelname: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Innamesysteem: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Inzamelvoorwaarden: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Inzamelaar: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 4 lid 3 is toegekend;

Looptijd: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 9 lid 1 is toegekend;

 Nedvang: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Ophaalschema: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 5 lid 3 onder b toegekend;

Organisatie: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 1 is toegekend;

Specificaties: heeft de betekenis die daaraan in Artikel 3 lid 2 is toegekend;

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang