Over afval

De ene manier van (verpakkings)afval inzamelen is de andere niet. Deze pagina legt uit wat het verschil tussen bron- en nascheiding is, wat er wel of niet gescheiden moet worden en waar extra informatie gevonden kan worden.

Nascheiding vs. bronscheiding

Verpakkingsafval dat nu via het restafval ingezameld wordt, kan gedeeltelijk via nascheidingsinstallaties toch nog gescheiden en vervolgens gerecycled worden. Een systeem waarbij dit toegepast wordt, heet ‘nascheiding’. Ook bij nascheiding worden papier, glas en gft voor inzameling al zoveel mogelijk gescheiden van het restafval. Alleen verpakkingen van plastic & metaal en drankenkartons - samen de PMD stroom* - gaan zo op in het restafval. In de nascheidingsinstallatie wordt uit restafval het PMD gescheiden, waarna het - gelijk aan bronscheiding - wordt gesorteerd in verschillende fracties. Door de ontwikkeling van de techniek zijn nascheidingsinstallaties heel goed in staat om de doelstromen te scheiden van het echte restafval.

De tegenhanger van nascheiding is bronscheiding. Hierbij scheidt de gebruiker van de verpakkingen (de consument) de verschillende stromen voor ophalen. Daar waar bij bronscheiding de consument de keuzes maakt over wat zij gescheiden aanlevert, doet de nascheidingsinstallatie dat bij nascheiding. Een voordeel bij bronscheiding is dat - mits correct uitgevoerd - de PMD stroom mooi schoon blijft. Daarnaast bestaat binnen scholen een duidelijk educatief karakter. Bij bronscheiding laat je kinderen zien en maak je ze ervan bewust hoeveel verpakkingen ze dagelijks gebruiken. Bovendien leer je kinderen direct scheidingsgedrag aan.

Het Afvalfonds kent geen voorkeur tussen bron- of nascheiding. Het zijn wat ons betreft twee gelijkwaardige systemen.

* Let op: dit loket geldt enkel voor gescheiden inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en glas, en niet voor metalen verpakkingen.

Wat moet er wel en wat niet gescheiden worden?

Dit loket is voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic, drankenkartons (PD) en glas. Voor veelvoorkomende drankenverpakkingen (flesjes en blikjes) is er in 2023 een statiegeldsysteem, dus deze moeten niet in de PD-stroom. Het PD brongescheiden aanleveren betekent dus dat je plastic verpakkingen en drankenkartons apart inzamelt, en daar geen metalen verpakkingen in zitten.

Er bestaan diverse sites waar je meer informatie vindt over het scheiden van afval. Bekijk onze afvalwijzer op www.afvalgoedgeregeld.nl/afvalwijzer. Raadpleeg anders de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.

Wat gebeurt er met het de ingezamelde stromen?

Bekijk het filmpje op youtube om te zien wat er gebeurt met de ingezamelde stromen.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang